Tramitació títol DECA Educació Infantil i Primària

Cada alumne/a un cop finalitzats els seus estudis tramitarà el títol directament a la Conferencia Episcopal Española.

Passos que cal seguir:

  1. Omplir la sol·licitud de certificació/expedient acadèmic (a secretaria o descarregar web) i lliurar-la a Secretaria
  2. Verificació per part de Secretaria que s’han completat els estudis i revisió de la documentació acadèmica
  3. Un cop la secretaria de l’Institut comunica per correu electrònic a l’alumne/a la verificació cal pagar la taxa corresponent a l’expedició de documentació/certificat sol·licitat: 30€ (en efectiu a secretaria o resguard ingrés bancari BBVA ES9401828366510200095122
  4. Una vegada pagada la taxa, s’expediran els certificats corresponents. La secretaria ho comunicarà per correu electrònic a l’alumne/a
  5. Lliurament dels certificats a l’alumne/a i compulsa de documentació, si és necessària
  6. Paral·lelament l’alumne/a podrà d’omplir la instància i la declaració de responsabilitat, demanar la partida de Baptisme a la parròquia on es va batejar i legalitzar-la i, fer el pagament de les taxes a la Conferencia Episcopal Española. Vegeu indicacions
  7. Enviar per correu postal tota la documentació a la Conferencia Episcopal Español

Indicacions:

(http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/)

Documentació a lliurar/enviar:

- Fotocòpia compulsada del Títol de Magisteri o del justificant de pagament de les taxes del títol (compulsa a Secretaria)

- Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb totes les assignatures cursades, crèdits crèdits corresponents i curs escolar (sol·licitar a Secretaria)* (En cas de què part o tots els 24 ECTS de les matèries de la DECA s’hagin cursat en un altre centre caldrà presentar també un certificat acadèmic d’aquest centre on hi apareguin les assignatures amb els crèdits corresponents)

- Partida de Baptisme (original). A partir del dia 1 de setembre de 2016, totes les partides de baptisme caldrà que siguin legalitzades i tenir menys de 6 meses d’antiguitat (des de la data d’emissió a la parròquia). Les partides de Baptisme se sol·liciten directament a les parroquials on es va celebrar el Sagrament. Per a la legalització cal contactar amb el bisbat on pertany la parròquia on va es va celebrar el sagrament.

- Fotocòpia compulsada del DNI(les dues cares del DNI impreses)

- Còpia del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al següent compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal Española; Concepte: DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol)

- Imprès de sol·licitud degudament complimentat (Descarregar sol·licitud)

-Declaració responsable degudament complimentat i signada (Descarregar declaració responsable)

L'adreça on s'ha de fer l'enviament de la documentació és:

Departamento de Títulos D.E.C.A.

Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis

Conferencia Episcopal Española

C/ Añastro, 1 – 28033 MADRID

 

Enviament dels Títols de la DECA

- Enviament per servei de missatgeria, amb despeses a càrrec del sol·licitant

- Temps de tramitació estimat: 3 mesos


Cal tenir present que els certificats han d'estar degudament revisats i signats per tant, la seva tramitació NO podrà ser immediata. En cas que necessiteu aquesta documentació per a una data concreta, caldrà sol·licitar-la amb un mínim d'antel·lació.

Per a la compulsa de la documentació necessària caldrà portar a Secretaria una fotocòpia i l'original del document a compulsar.

 

 

Última actualització: 27 de febrer de 2017SOL·LICITUD CEE - DECA PRIMÀRIADECLARACIÓ RESPONSABLE DECA PRIMÀRIA - CEE

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com