Presentació

Els estudis del primer cicle condueixen a l’obtenció del títol de Baccalaureatus in Scientiis Religiosis / Batxillerat en Ciències Religioses.

 Té una durada mínima de tres cursos acadèmics complets (180 ECTS).

 Requisits:

 a) Haver freqüentat el trienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina.

b) Haver adquirit el coneixement de d'una llengua moderna a més de la pròpia, per estar en condicions de comprendre els textos. L'alumne haurà de presentar a Secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de la llengua moderna. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se'ls convocarà per a una prova.

c) Haver cursat una llengua clàssica: Llatí Cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS).

d) Al final del tercer any d’estudis l’alumne/a haurà de preparar i superar un examen comprensiu davant una comissió composta per tres docents. Aquest examen comprensiu consistirà, d’una banda, en l’elaboració i defensa pública d’un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument triat, i, d’altra banda, en un examen de síntesi a partir d’un temari previ preparat a l’assignatura de Seminari de Síntesi.

Nota: L'alumne/a que ha obtingut el títol eclesiàstic de Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS) i vulgui obtenir el reconeixement civil per l'Estat Espanyol dels estudis universitaris de primer cicle haurà de cursar 60 ECTS més: un curs acadèmic complert del cicle de Llicenciatura en Ciències Religioses; ja que l'Estat Espanyol exigeix que els estudis universitaris de Grau (primer cicle) han de tenir 240 ECTS. D'aquesta manera podrà obtenir el títol de Grau en Ciències Religioses (Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre).

 

PLA D'ESTUDIS BATXILLERAT

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURES

ASSIGNATURES

ECTS

ASSIGNATURES

ECTS

ASSIGNATURES

ECTS

Teologia fonamental

6.0

Misteri de Déu

6.0

Eclesiologia 

 6.0

Antropologia filosòfica

4.0

Antropologia teològica

6.0 

 Sagraments

6.0 

Introducció a la Teologia

4.0

 Cristologia

6.0 

 Seminari de Sínteis

6.0 

Introd. a l'Antic Testament

4.0

Evagelis Sinòptics i Actes

6.0

 Litúrgia

4.0 

Introducció al Nou Testament

4.0 

 Moral fonamental

4.0

 Dret Cnònic

4.0 

Història de la Filosofia I

4.0

Pentateuc i Històrics

4.0

 Moral de l'amor i de la sexualitat

4.0 

Història de la Filosofia II

4.0

Escatologia 

4.0 

 Llibres Profètics

4.0 

Ètica

4.0 

 Història de l'Església II

4.0 

 Escrits Joànics

4.0

Metafísica

4.0

 Patrologia 

4.0 

 Moral Social

4.0

Fenomenologia de la Religió

4.0

Moral de la vida

4.0 

 Llibres Sapiencials i Salms

 4.0

Història de l'Església I

4.0

Metodologia teològica

2.0

 Cartes Apostòliques

4.0

Sociologia de la Religió

4.0

Mariologia

2.0

 Teologia Pastoral

4.0 

Psicologia de la Religió

4.0

Ecumenisme

2.0

 Teologia Espiritual

 4.0

Llatí cristià I/Grec bíblic I/ Hebreu bíbilc I

4.0

Llatí cristià II/Grec bíblic II/ Hebreu bíbilc II

4.0

 Optativa III

4.0 

Optativa I

4.0

Optativa II

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d'estudis Batxillerat - Cicles assignatures

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com