Presentació

Els estudis de segon cicle condueixen a l'obtenció del títol de Licenciatus in Scientiis Religioses, Llicenciat en Ciències Religioses especialitat en Cristianisme Antic.

 

Té una durada mínima de dos cursos acadèmics complerts (120 ECTS) després d'haver obtingut el títol de Batxiller en Ciències Religioses.

 

 

Requisits:

 

a) Haver obtingut el títol de Batxillerat en Ciències Religioses.

b) Haver freqüentat i superat els exàmens corresponents a cada disciplina.

c) Haver cursat una segona llengua clàssica: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS).  L’alumne/a haurà d’escollir una llengua clàssica no cursada en el primer cicle.

d) Haver adquirit el coneixement de dues llengües modernes, a més de la pròpia. L'alumne haurà de presentar a Secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de les dues llengües modernes. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se'ls convocarà per una prova.

e) Preparar una tesina que demostri la competència madura en relació a qualsevulla àrea del quinquenni, redactada sota la direcció d'un professor de l'Institut i degudament aprovada d'acord amb la normativa per a l'elaboració de tesines especificada en el Reglament, i sotmetre-la a discussió pública en la sessió prevista.

 

L'alumne/a caldrà que cursi durant la Llicenciatura els corresponents nombre d'ECTS de cada àrea disciplinar:

 

DISTRIBUCIÓ D'ECTS PER ÀREA 

 

L'alumne/a haurà de cursar de forma obligatòria 46 ECTS corresponents a l'especialitat en Cristianisme Antic; el curs de preparació de Tesina (2 ECTS) i el treball de tesina que es comptabilitza en 12 ECTS.

L'alumne/a podrà cursar els 60 ECTS restants escollint aquelles assigantures que més li puguin interessar en el seu currículum. De forma orientativa l'INSAF recomana escollir 12 ECTS de cada Àrea (AF/AS/AD/AM/AP):

 

 

Codi

Àrea

ECTS

AF

Àrea de Filosofia i Ciències Humanes

12

AS

Àrea Sagrada Escriptura

12

AD

Àrea Teologia Dogmàtica

12

AM

Àrea Teologia Moral

12

AP

Àrea Teologia Pastoral

12

AC

Àrea Cristianisme Antic

46

T

Preparació de tesina

2

T

Tesina

12

 

 TOTALS

120

 

Nota: L'alumne que vulgui podrà obtenir el reconeixement civil de l'Estat Espanyol dels estudis de segon cicle Màster en Ciències Religioses. Especialitat en Cristianisme Antic (segons Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre).

 

Té una durada mínima d'un curs acadèmic complert (60 ECTS) després de l'obtenció del Grau en Ciències Religioses.

 

Requisits:

a) Haver obtingut el títol civil de Grau en Ciències Religioses (240 ECTS).

b) Haver freqüentat un segon curs acadèmic (60 ECTS) de la Llicenciatura en Ciències Religioses i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina.

c) Haver obtingut el títol de Llicenciat en Ciències Religioses.

 


insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com